Projektiranje

01

Faza konceptualnog projektiranja

Pred-projektna studija, analize procesnih tehnologija, ispitivanje osnovnih tehničkih i ekonomskih parametara, izrada koncepata, detaljni inženjering, izrada svih aspekata projekta.

02

Faza evaluacije i odlučivanja

Specifikacija postrojenja i slaganje profila zahtjeva, selekcija i pred-kvalifikacija potencijalnih ponuditelja, odabir optimalnih ponuda s najboljim omjerom cijene i kvalitete, preporuka za ugovaranje, formulacija ugovora.

03

Faza realizacije

Planiranje rukovanja projektom, koordinacija velikih projekata, cjelokupno upravljanje izgradnjom, nadzor na gradilištu tijekom izgradnje i montaže, puštanje u pogon i probni rad, upoznavanje i obuka operativnog osoblja.

04

Operativna faza

Koncepti sanacije, optimizacija procesne tehnologije, zaštita okoliša, upravljanje rizicima, osiguranje kvalitete, reorganizacija.

Galerija